Klimkovická výzva pro čistější ovzduší

Proč?

O negativním vlivu zplodin kotlů s tuhými palivy na zdraví občanů již bylo napsáno mnohé a je bezesporu jasné, že poškozují zdraví všech, kteří znečištěný duch přímo nebo nepřímo dýchají.

Klimkovice se dlouhodobě snaží o zlepšení stavu ovzduší na území celého města. Vzhledem k blízkosti dálnice i dalších tranzitních komunikací ovlivňuje ovzduší doprava, ale podstatný vliv má i blízkost české a polské průmyslové aglomerace.  To jsou vlivy, které samotné město Klimkovice ovlivnit nemůže. Stále dominantnějším zdrojem emisí se bohužel i v Klimkovicích stávají lokální topeniště. Ty provozují samotní občané našeho města a proto je možné jejich provoz částečně ovlivňovat z úrovně samosprávy i přeneseného výkonu státní správy orgány města Klimkovic.

Klimkovice jsou městem s drtivou převahou rodinných domů s lokálními topeništi. Z celkového počtu zhruba tisícovky domácností jich 80% používá plyn, elektřinu nebo tepelná čerpadla. Za to patří občanům bezesporu dík, protože i přes stoupající ceny ekologických médií nezatěžují ovzduší.

Přibližně 200 domácností používá k vytápění kotle na tuhá paliva. I zde většinu tvoří občané, kteří se snaží chovat šetrně k ovzduší a provozují svá topeniště řádně. Což je sice se stávajícími kotli složité, ale ne nemožné. I jim za toto chování patří dík.

Zbývající část tvoří ti občané, kteří jsou si vědomi důsledků své nesprávné činnosti, ale i přesto v ní hodlají z různých důvodů pokračovat. Jde zejména o spalování odpadů a zakázaných paliv. Druhou skupinu tvoří občané, kteří z ekonomických nebo fyzických důvodů nemohou dodržovat zásady správného topení. Dohromady nepředstavují ani ne 10% z celkového počtu domácností, ale jsou příčinou toho, že v topné sezóně a mnohdy i mimo ni jsou imisní limity v našem městě překračovány.

Zdraví všech 4 300 občanů našeho města tak je v rukou pouze několika desítek našich spoluobčanů, kteří vědomě či nevědomky vypouštějí do ovzduší jedovaté látky v množství větším, než malém.

Vedení města Klimkovic se rozhodlo přistoupit k řešení tohoto problému přistoupit aktivně, těch několik desítek občanů vyhledat a nabídnout jim řešení, vedoucí k omezení vypouštění zplodin z jejich komínů.

Víme, že občané musí topit, aby pokryli základní lidskou potřebu tepla.

Víme, že tuhá paliva, zejména uhlí tady byla, jsou a budou.

Víme, že všichni, kdo mohli přejít na ekologičtější médium, to již učinili a nikoho, kdo topí hnědám či černým uhlím nebudeme nutit přecházet na jiný typ paliva.

Víme, že když se bude chtít, tak to půjde. Ale nevíme přesně, jak na to.

 

Jak?

Město Klimkovice v uplynulých letech vyzkoušelo různé metody a postupy působení na obě skupiny znečišťovatelů. Od zveřejňování fotografií komínů znečišťujících ovzduší, přes články v místním tisku a televizi, vyhlášku o čistějším vzduchu, až po osobní intervence. V posledních dvou letech jde ale především o pozitivní působení, které v letošním roce vyvrcholilo masivní kampaní na výměnu starých kotlů na novější s pomocí ministerské a krajské „kotlíkové“ dotace, městského příspěvku a výhodné půjčky. Možná lze udělat ještě více, ale v tuto chvíli je vedení města přesvědčeno, že udělalo maximum možného.

Přesto se i v nadcházející topné sezóně najdou občané, kteří budou vědomě ovzduší znečišťovat nad přijatelnou mez. Při hledání postupů, jak tyto jevy minimalizovat, jsme narazili v souvislosti s novým Zákonem o ochraně ovzduší na výrazné zhoršení možností místní samosprávy při řešení těchto excesů. Řešení takových přestupků je v pravomoci obcí s rozšířenou působností, chybí prováděcí vyhlášky k novému Zákonu o ochraně ovzduší a mnoho dříve používaných postupů je nyní nejasných.

Protože tyto problémy nutně musí trápit i ostatní obce, považujeme za přínosné pro všechny shrnout stávající legislativní možnosti, používané postupy, možné postupy a nalézt ideální cestu k čistějšímu ovzduší pro obce, které tento problém chtějí aktivně řešit. Možná už je to někde ideálně vyřešeno, ale my o tom nevíme, možná se čeká na další impuls, který chceme připravit a zorganizovat.

Konference Klimkovická výzva

Rozhodli jsme se proto svolat workshop/brainstorming/debatu/diskusi či jak nazvat setkání, které vyústí v jednoduchý návod „Co dělat, aby se z komína místního občana nelinul nepříjemný kouř“.

Zveme ty představitele obcí, kteří si nechtějí jen stěžovat na špatnou legislativu , ale pokoušejí se situaci řešit již nyní v rámci svých možností.

Prozkoumáme společně materiály, které jsou od různých organizací k dispozici, a společně vytvoříme diagram postupu, který v rámci stávající legislativy umožní občanům a samosprávě minimalizovat nesprávné a zejména nezákonné činnosti, ke kterým dochází při individuálním vytápění domácností.

Cílem akce nebude hodnotit podíl lokálních topenišť na znečištění ovzduší či zdravotní rizika užívání různých paliv. Nechceme rovněž nijak konfrontovat jednotlivé organizace či požadovat změny legislativy. Chceme prostě najít rozumné a schůdné řešení, jak bez násilí donutit i ty nezodpovědné k odpovědnosti.

Z přípravných jednání je zřejmé, že drtivou část aktivit musí tvořit osvěta a pozitivní motivace. Je zároveň zřejmé, že i v oblasti vytápění budou občané, kteří i přes všechny možné podněty budou skutečné i morální zákony porušovat a i na ně je nutné najít ten správný metr.

Přípravných jednání se účastnil i ministr životního prostředí Mg. Tomáš Chalupa, který naši myšlenku přivítal a konferenci poskytl svoji záštitu.

Na akci jsou pozváni a účast přislíbili:

 • Zástupci Ministerstva Životního prostředí, kteří vysvětlí legislativu a nastíní další kroky.  Účast přislíbil náměstek ministra Mgr. Tomáš Podivínský a vedoucí pracovníci odboru ochrany ovzduší, včetně legislativních expertů
 • Zástupci Moravskoslezského kraje, kteří mohou zaštítit návrhy presující rámec jednotlivých obcí
 • Zástupci Svazu měst a obcí, kteří mohou multiplikovat efekty a pomoci s propagací
 • Zástupci Magistrátu města Ostravy, obce s rozšířenou působností, která převzala část pravomocí a má v kompetenci většinu rozhodujících úkonů
 • Zástupce obcí z regionu, kteří mohou pomoci svými zkušenostmi a poznatky a usměrnit myšlenky, které by nebylo možné použít i v jiných obcích
 • Zástupce nevládních organizací a občanských sdružení, kteří mohou pomoci zkušenostmi a propagací. Na přípravě konference se aktivně podílí OS Čisté Nebe a Arnika.
 • Zástupci České inspekce životního prostředí, kteří se od počátku podílejí na přípravě a legislativním rámci konference
 • Zástupci Výzkumného energetického centra při VŠB-TUO, kteří v praxi ukáží, co doopravdy leze z kouřícího komína
 • Lékaři, kteří umí srozumitelně vysvětlit vliv imisí na zdraví obyvatel a pomohou naformulovat motivační část Výzvy
 • Zástupci policie, kteří budou informovat o svých pravomocích při vymáhání dodržování předpisů o ochraně ovzduší
 • Zástupce občanů, kteří mohou pomoci s realizací
 • a další na problému zainteresované

 

Kdy a kde?

Akce se uskuteční v konferenčním sále Sanatorií Klimkovice dne 11. 12. 2012 od 10:00.

Program:

10:00-10:30 prezentace

10:30-12:00 přednáškový blok shrnující jednotlivá témata

Přestávka

12:30-14:00 panelová diskuze nad možnostmi řešení a

Oběd

Další informace na webu  www.cisty-komin.cz

 

Svoji účast laskavě potvrďte na mail podatelna@mesto-klimkovice.cz nebo telefonicky na 556 420 303.

 

Za přípravný výbor:

Ing. Jakub Unucka

Místostarosta města Klimkovice

Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Tel: 602 561 816

mistostarosta@mesto-klimkovice.cz

www.cisty-komin.cz